Szanowni Państwo,

Wypełniając obowiązek informacyjny wynikający z art. 13 rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady 2016/679 (RODO) z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, aby zapewnić Państwu pełną kontrolę nad sposobem wykorzystania Państwa danych osobowych przekazujemy następujące informacje:

 • Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest CONNECTOR.PL spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa Niepruszewo, ul. Modrzewiowa 1, 64-320 Buk, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, KRS nr 0000529755.
 • Administrator nie ustanowił Inspektora Ochrony Danych. W celu realizacji Państwa praw wskazujemy adres e-mail: rodo@connector.pl oraz numer telefonu 61 6531700, pod którymi mogą się Państwo skontaktować w sprawach ochrony swoich danych osobowych.
 • Państwa dane osobowe uzyskane przy zawarciu lub realizacji umowy oraz w trakcie jej trwania są wykorzystywane w następujących celach:
  1. zawarcie i wykonanie łączącej strony umowy przez cały okres jej obowiązywania oraz cele marketingowe – podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit. b RODO
  2. wykonania ciążącego na Administratorze obowiązku prawnego – podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit. c RODO
  3. ewentualnego dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, jako realizacja prawnie uzasadnionego interesu Administratora – podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit. f RODO
 • Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez okres obowiązywania umowy a po jego upływie przez okres zabezpieczenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń oraz wypełnienia obowiązku prawnego Administratora wynikającego z przepisów podatkowych lub rachunkowych. Dane osobowe przetwarzane na podstawie odrębnej zgody będą przetwarzane do czasu jej odwołania.
 • Przysługuje Państwu prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu, przenoszenia oraz zażądania zaprzestania przetwarzania danych, jak również prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie. Zakres każdego z w/w praw i sytuacje kiedy można z nich skorzystać wynikają z przepisów prawa. To z jakiego prawa możecie Państwo skorzystać zależy np. od podstawy prawnej na jakiej Administrator danych przetwarza dane oraz celu ich przetwarzania.
 • Macie Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest PUODO (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych).
 • Państwa dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.
 • Państwa dane osobowe mogą być przekazywane:
  1. podmiotom przetwarzającym dane w naszym imieniu na podstawie umów powierzenia przetwarzania danych osobowych,
  2. innym Administratorom danych przetwarzających dane na potrzeby wykonania usługi w naszym imieniu na Państwa zlecenie,
  3. organom uprawnionym do otrzymania Państwa danych na podstawie przepisów prawa.
 • Państwa dane nie będą przekazywane do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych.

Kontakt

 

Connector.pl Sp. z o.o. sp. k.

Niepruszewo, ul. Modrzewiowa 1
64-320 Buk
GPS: 52°22'20'' N 16°35'13" E

+48 61 896 85 00

info@connector.pl

http://connector.pl

© 2022 Wszelkie prawa zastrzeżone. Connector.pl Sp. z o.o. sp. k. Żywice poliestrowe, żywice epoksydowe, posadzki przemysłowe, żelkoty

#wytworzone z przez dEdE